top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website van Pand 13 BVBA met ondernemingsnummer  0876.176.056  en maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Henegouwenstraat 13 ( hierna ‘ de verkoper ‘ genoemd ). De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een bestelling via de webshop van Pand 13 wordt geplaatst via pand13webshop.com.

De website van Pand 13 BVBA werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.

Minderjarigen of andere handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden zijn door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moeten invullen, dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen, zoniet wordt de bestelling niet aanvaard. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. 11 omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.

Eenieder die een bestelling plaatst, bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en geen handelaar te zijn of althans niet als handelaar te bestellen.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die op de website worden gepubliceerd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en te consulteren via de website. 

Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld volgens de bepalingen van het Belgische recht.

De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands en Engels. Er kan steeds contact worden opgenomen met de klantendienst ingeval van onduidelijkheid: webshop@pand13.be
Inlichtingen die niet in deze voorwaarden te vinden zijn, kunnen worden teruggevonden op de website onder de rubriek FAQ ‘.

2. Aanbod en bestelling

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.pand13webshop.com

Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van de Wet betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming van 6 april 2010. Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen dienen zich desgevallend te bevragen bij de klantendienst.

De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd overeenkomstig art. 9.

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen met ons  voor bijkomende inlichtingen via het contactformulier, of via e-mail aan webshop@pand13.be of op het telefoonnummer 09/2337400. Alle vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.

3. Betaling

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21%. 

Levering in één van onze winkels is gratis. Voor Bpost levering betaald u €10,00. Gratis levering in België bij een bestelling boven €250.

De kosten van verzending zijn ook per land terug te vinden bij het uitchecken en finaliseren van een bestelling.

Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden : Visa, Mastercard of overschrijving.

4. Bevestiging bestelling

Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.

5. Levering

De levering van het bestelde artikel gebeurt in België door Bpost op het door de klant opgegeven adres of door ophaling in één van onze winkels. Levering in andere landen gebeurt op het door de klant opgegeven adres. De gekozen leveringsmogelijkheid beïnvloedt de leveringstermijn.

Wanneer de klant kiest voor verzending naar een adres wordt een e-mail verstuurd op het moment dat de levering wordt meegeven. De klant die kiest voor levering in een Pand 13 winkel ontvangt een e-mail of sms van zodra de zending is toegekomen.

De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 dag en maximaal 8 dagen na ontvangst van de betaling voor levering in België, en minimaal 2 en maximaal 14 dagen in andere landen.

De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder/transporteur.

6. Reserveren

Naast bestellen kan de klant ook artikelen reserveren via mail naar webshop@pand13.be of telefonisch via het telefoonnummer 09/2337400. Aan een reservering is geen aankoopverplichting verbonden. De reservering wordt pas geaccepteerd wanneer een bepaald artikel daadwerkelijk beschikbaar is in de opgegeven winkel. De gereserveerde artikelen worden gedurende maximaal vijf dagen ter beschikking gehouden van de klant in de gekozen Pand 13 winkel.

Bij een reservering is enkel een betaling in de winkel mogelijk. De klant wordt opgebeld van zodra het artikel beschikbaar is in de winkel.

Reservering kan geweigerd worden door de verkoper ingeval van vermoeden van kwaadwilligheid en/of commerciële doeleinden die de belangen van de verkoper schaden. Indien de verkoper schade zou lijden door het kwaadwillig plaatsen van bestellingen, behoudt deze zich het recht voor om schadevergoeding te vragen.

7. Retour

Art. 46 Wet Marktpraktijken :

Elk besteld artikel moet binnen de veertien kalenderdagen worden teruggebracht in één van onze winkels. Het artikel dient in de winkel te worden afgegeven in de originele verpakking samen met het retourformulier. De klant wordt vanuit de administratie van de webshop terugbetaald op de krediet/bank kaart waarmee de initiële betaling is gebeurd.

De klant kan ook het artikel binnen de veertien kalenderdagen per post terugzenden. Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verzenddoos en samen met het retourformulier te worden verzonden aan volgend retouradres : Pand 13, Antwerpsesteenweg 144, 9080 Lochristi.

Terugzending via de post gebeurt op kosten van de koper. Voor elke andere wijze van terugzenden dan door afgifte in één van onze winkels staat de klant ook zelf in voor alle kosten. Ook voor terugzending vanuit het buitenland draagt de klant zelf de kosten.

In ieder geval wordt de retour enkel aanvaard indien het artikel onbevuild, onbeschadigd en ongedragen is en zich in de originele verpakking bevindt. 

Aan retour zijn naast eventuele verzendingskosten geen kosten noch enige vergoeding verbonden.

Na afhandeling van de retour wordt de klant door de verkoper terugbetaald op dezelfde manier als de klant zijn/haar betaling uitvoerde. De terugbetaling omvat exact dezelfde waarde van artikel(s) (minus transportkost indien van toepassing) zoals vermeld op het bestelformulier van de klant.

8. Garantie

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven dagen schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres: Pand 13, Antwerpsesteenweg 144, 9080 Lochristi of via een mail naar webshop@pand13.be

Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht. Indien de levering moet teruggezonden worden naar de verkoper, gebeurt dit op de wijze zoals vermeld onder 7. 

De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties.

De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.

Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld of terugbetaald. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel of door het terug te betalen.

9. Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

10. Aansprakelijkheid voor gebruik website

De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

11. Aanbod

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

De verkoper is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de verkoper.

De verkoper is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van misbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

 

12. Bescherming van de privacy

De verkoper erkent dat op de verwerking van persoonsgegevens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (hierna de “GDPR”) van toepassing is. De verkoper treedt hierbij op als verwerkingsverantwoordelijke.

De verkoper verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die hij van de klant ontvangt – dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bijvoorbeeld het gebruik van cookies. Deze verwerkingen gebeuren met het oog op de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de aankopen, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van het contract, het vervullen van wettelijke verplichtingen, het gerechtvaardigd belang of toestemming van de betrokkene. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking.

De klant heeft overeenkomstig de GDPR te allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Meer informatie kan de klant vinden in de privacyverklaring, 

13. Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de site van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd.
Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.

14. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de zetels van het arrondissement Gent en desgevallend de Rechtbank van Koophandel van Gent bevoegd.

PRIVACY POLICY

Privacyverklaring “Pand 13"

 

De merknaam Pand 13 wordt gebruikt bij volgende vennootschappen:

Pand 13 BVBA / Henegouwenstraat 13 / BTW nummer BE 0876.176.056

 ‘Persoonsgegevens’ in deze privacyverklaring betreft alle informatie die u rechtstreeks of onrechtstreeks identificeert, zoals uw voornaam, naam, e-mailadres, factuur- en leveringsadres of vorige aankopen. Deze verklaring is bedoeld om de naleving te verzekeren van Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 April 2016 (hierna de ‘AVG’).

Afhankelijk of u gebruikt maakt van de diensten van één of meerdere vennootschappen die onder de benaming Pand 13 vallen, worden uw gegevens door de betreffende vennootschap(pen) verwerkt en zijn zij verwerkingsverantwoordelijke. Onder diensten begrijpen wij hoofdzakelijk alle activiteiten met betrekking tot onze fysieke winkels en webshop.

Via deze privacyverklaring willen de verwerkingsverantwoordelijken zoals hierboven opgelijst, meer duidelijkheid geven over: (1) de rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens door Pand 13; (2) hoe wij uw gegevens verzamelen, welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden; (3) met wie jouw persoonsgegevens worden gedeeld; (4) hoe Pand 13 jouw persoonsgegevens tracht te beschermen en hoe lang ze worden bijgehouden en tot slot willen we je graag (5) informeren over jouw rechten als datasubject.

 1. Welke zijn de RECHTSGRONDEN voor de verwerking?

Volgens de AVG mogen persoonsgegevens enkel worden verzameld en verwerkt op basis van een beperkt aantal rechtsgronden. Bij Pand 13  baseren we ons altijd op een van de volgende rechtsgronden om uw persoonsgegevens te verwerken:

-        noodzaak voor de uitvoering van een contract met u (bv. wanneer u producten in onze winkels of via onze webshop koopt);

-        wettelijke verplichting waaraan Pand 13  is onderworpen (bv. wanneer we uw betalingsgegevens behandelen);

-        legitieme belangen van Pand 13  en haar winkels (bv. wanneer we u marketingmails sturen over producten die vergelijkbaar zijn met de producten die u reeds bij ons hebt gekocht);

-        uw uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming (bv. wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrieven of wanneer u deelneemt aan een event of wedstrijd).

 

  2. Hoe VERZAMELEN wij uw PERSOONSGEGEVENS, welke gegevens en waarom?

 

2.1.   VIA het bezoeken van één van onze FYSIEKE WINKELS  en het KOPEN VAN EEN PRODUCT. 

Wanneer u producten koopt in één van onze fysieke winkels, kan u vrijblijvend uw emailadres opgeven. Hiermee kunt u genieten van een meer gepersonaliseerde ervaring en blijft u op de hoogte van bepaalde acties of evenementen.

 

We verwerken persoonsgegevens voor deze doeleinden omdat het in ons legitiem belang is om diensten te leveren aan onze klanten en om inzicht te verkrijgen over onze klanten die onze producten kopen. De AVG verleent u het recht om te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door Pand 13.

 

Onze winkels zijn voorzien van duidelijk zichtbaar geplaatste camera’s met het doel de veiligheid van onze werknemers, klanten en eigendommen te beschermen en ondersteuning te bieden bij calamiteiten. Bij betreding van onze winkels wordt u op de aanwezigheid van onze camera’s gewezen. De betreffende verwerkingsverantwoordelijke bewaart camerabeelden 30 dagen. In geval van een gegronde reden (bijv. politieonderzoek) worden camerabeelden langer bewaard, maar niet langer dan noodzakelijk is.

2.2.   VIA Het bezoeken van onze WEBSHOP en het kopen van producten ONLINE.

Wanneer u via onze website producten wilt kopen, zijn er meerdere mogelijkheden waarop Pand 13 persoonsgegevens van u verwerkt:

Als ‘gast’ verwerken we persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, email, afleveradres) als een aantal financiële identificatiegegevens (indien nodig bedrijfsnaam en BTW nummer, prijs, betalingswijze), we verwerken ook uw IP adres en de specificiteiten van uw artikel (merk, prijs, maat).

 

Het is ook mogelijk dat we andere persoonsgegevens, zoals uw navigatie- en surfgedrag, moeten verwerken. Daarbij is het dan bijvoorbeeld onze bedoeling om u relevante productaanbevelingen of suggesties op maat te geven. Bovendien kunnen we dankzij de verwerking van deze persoonsgegevens uw aankoopgeschiedenis bijhouden, bijvoorbeeld wanneer u een product wilt retourneren.

2.3.   VIA het inschrijven op onze NIEUWSBRIEF.

Sommige van onze klanten vinden het fijn nieuwsbrieven te krijgen van nieuwste trends, acties en exclusieve events. Als u dit wenst, kunt u intekenen op onze nieuwsbrieven per e-mail via onze websites. In dat geval zullen we uw e-mailadres verwerken.  

 

De verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden is uitsluitend gebaseerd op uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

 

Zodra u bent ingeschreven, kunt u te allen tijde uitschrijven uit de nieuwsbrieven of bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

2.4.   VIA EVENTS en ACTIES

Pand 13  organiseert sporadisch events en acties, soms in samenwerking met derden. Wanneer u zich inschrijft voor die events, verwerken wij uw contactgegevens voor uitnodigingen en aanwezigheidslijsten, op basis van de uitvoering van een contractuele relatie. Pand 13 zal in geen geval uw persoonsgegevens verkopen aan de derden met wie we samenwerken.

2.5.   VIA het verlenen van BIJSTAND BIJ KLACHTEN EN OPMERKINGEN

We hebben er een legitiem belang bij om ervoor te zorgen dat er snel en doeltreffend technische ondersteuning wordt verleend en dat klachten en verzoeken snel en doeltreffend worden afgehandeld. Daartoe kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, contactgegevens, geboortedatum, bankrekeningnummer (bv. voor terugbetalingen) en aankoopgeschiedenis.

2.6.   VIA  het bezoeken van de website en geplaatste COOKIES

Pand 13 maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat onze website optimaal functioneert. Voor volgende doeleinden kunnen cookies worden geplaatst:

-        Ter optimalisering van ons internetaanbod en voor productaanbevelingen gebruiken wij GoogleAdwords voor het opstellen van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen over het surfgedrag van websitebezoekers voor marketingdoeleinden. Voor dit doel kunnen cookies worden geplaatst, die mogelijk maken dat een internetbrowser bij een hernieuwd bezoek wordt herkend.

-        Voor statistische doeleinden worden ook cookies van Google Analytics gebruikt. Wanneer u naar onze website surft, bewaren wij bepaalde gegevens van u in statistieken van Google Analytics. We gebruiken deze statistieken om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren en op basis daarvan onze website te optimaliseren. De statistieken zijn anoniem.

-        De website gebruikt ook remarketing pixels van het sociale netwerk Facebook. Met behulp hiervan is het voor Facebook mogelijk de bezoekers van onze website als doelgroep voor de advertenties van Facebook-Ads te gebruiken.

-        Meer informatie over bovenstaande kunt u vinden in de richtlijnen voor gegevensbescherming van GoogleAdwords, Google Analytics en Facebook.

2.7.   PROFILERING

Pand 13 houdt zich het recht voor de gegevens die zij over u verkrijgt te gebruiken in het kader van een geautomatiseerde verwerking van deze persoonsgegevens waarbij aan de hand van deze gegevens persoonlijke aspecten kunnen worden geëvalueerd, zoals uw persoonlijke voorkeuren of interesses, om u op die manier informatie en aanbiedingen te kunnen bezorgen die u mogelijks kunnen interesseren. Deze automatische verwerkingen zijn gebaseerd op de logica dat u bij het gebruik maken van de website en sociale media uw toestemming heeft gegeven om uw gedrag te registreren om zo u voor u relevante content te kunnen aanbieden. De automatische verwerkingen hebben betrekking op gegevens die Pand 13 rechtstreeks van u heeft verkregen, of op gegevens die zij van derde partijen heeft verkregen. In dat laatste geval zal Pand 13 u steeds laten weten van wie zij uw gegevens heeft verkregen.

Dergelijke geautomatiseerde verwerking gebeurt op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, maar u kan zich hier steeds kosteloos en eenvoudig tegen verzetten door een loutere melding via webshop@pand13.be

         MET WIE DELEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS? 

Wij verkopen of geven geen persoonsgegevens door aan derde partijen of commerciële partners tenzij:

 

-        aan onze partners waarmee we diverse activiteiten en bedrijfsprocessen delen  voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in deze privacy verklaring. We doen dit om in orde te zijn met onze contractuele verplichtingen naar u toe, of omdat het ons gerechtvaardigde bedrijfsbelang is.

-        de doorgave van uw gegevens nodig is voor onze dienstverlening: voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij immers samen met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. Deze diensten kunnen bestaan uit bezorgdiensten, het verwerken van credit/debitcard betalingen, marketing activiteiten en het bieden van klantenservice. Wij zien erop toe dat deze derden, net zoals wij, uw gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren.

-        een wettelijke verplichting is tot doorgave van gegevens of op verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

-        u ons daar toelating voor geeft.

 

Wanneer Pand 13 onderaannemers gebruikt om gegevens te verwerken, dan zal Pand 13 steeds duidelijke instructies geven over de verwerking en via een verwerkingscontract vastleggen waarin de nodige garanties staan voor wat betreft uw persoonsgegevens.

        HOE BESCHERMEN WE UW PERSOONSGEGEVENS EN HOE LANG HOUDEN WE ZE BIJ

Hoewel een onfeilbaar niveau van veiligheid moeilijk te garanderen is, stelt Pand 13 alles in het werk om te zorgen voor een legale en transparante verwerking van uw persoonsgegevens en neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen, o.a.:

 • Wanneer dit mogelijk en technisch haalbaar is, zal Pand 13  geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens gebruiken, bv. voor doeleinden met betrekking tot onze interne statistieken en financiële rapportage.

 • Het aantal medewerkers van Pand 13 dat toegang heeft tot uw persoonsgegevens is beperkt en zorgvuldig geselecteerd.

Als algemene regel houdt Pand 13 uw persoonsgegevens bij voor zolang dit nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor we ze oorspronkelijk hebben verzameld. Dit is in principe gelijk aan de duur van enige contractuele relatie of prestatie van een bepaalde dienst en voor elke periode daarna die wettelijk vereist of toegestaan is volgens toegepaste wetgeving.

       UW RECHTEN ALS DATASUBJECT

Naast het recht om een eventuele toestemming die u heeft gegeven terug in te trekken, beschikt u over verschillend rechten met betrekking tot de verwerkingen die Pand 13 uitvoert:

 • je gegevens te laten verwerken op een eerlijke, wettige en transparante manier;

 • informatie te ontvangen over hoe je persoonsgegevens worden gebruikt (voorbeeld hiervan is deze privacyverklaring)

 • toegang te hebben tot de persoonsgegevens die we van je hebben;

 • ons te vragen fouten in je persoonsgegevens te corrigeren;

 • te vragen dat we je persoonsgegevens wissen in bepaalde gevallen waarin wij geen reden hebben om deze verder te verwerken;

 • te verzoeken dat we je persoonsgegevens aan jou of een andere dienstverlener doorgeven in een eenvoudig, gestructureerd formaat;

 • te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens voor direct marketing;

 • geautomatiseerde besluitvorming te weigeren die wettelijke gevolgen voor je heeft of ongunstig is voor je;

 • in bepaalde andere gevallen bezwaar te maken tegen onze verdere verwerking van je persoonsgegevens;

 • de verwerking van je gegevens in bepaalde omstandigheden te beperken of tijdelijk stop te zetten.

Ook al hopen we oprecht dat dit niet nodig zal zijn, toch hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens in uw land van woonplaats. In België kan dit bij de Gegevensbeschermingsautoriteit; Drukpersstraat 35; 1000 Brussel; tel. +32 2 274 48 00; E-mail: contact@apd-gba.be

 

Toekomstige aanpassingen aan deze privacyverklaring zijn niet uit te sluiten, dus we raden u aan deze regelmatig door te lezen.

bottom of page